Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1648 16de 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainvincible invincible
2219 3052 500
Reposted from18alexa18 18alexa18 viainvincible invincible
4690 3c3c
Reposted fromamelia amelia viamultiwitamina multiwitamina
0776 1b48
Reposted fromnarta narta viainvincible invincible
8083 ed8f 500
Reposted fromscorpix scorpix viainvincible invincible
0703 cd60
PLEASE! COME BACK! <3
7481 677f
  Nie ma nic gorszego, niż kochać kogoś, kto wciąż będzie cię rozczarowywał.
— House
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaraspberryjam raspberryjam
6246 57a7
Reposted fromEpicurus Epicurus viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Nic nie smakuje tak dobrze jak chudość
— Kate Moss
Reposted fromikaris ikaris viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
8673 5d8d 500
Reposted fromspaghetti spaghetti viaendlessdreams endlessdreams
0578 ac5b 500
Reposted fromkatarakta katarakta viainvincible invincible
4924 ca60
Reposted fromkattrina kattrina viaendlessdreams endlessdreams
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta vianosalowska nosalowska
4261 c9cd
Reposted fromadziata adziata viashampain shampain
7563 83c5
Reposted frominspiro inspiro viaottopilotto ottopilotto
Wierzę w siłę pierwszego spojrzenia, w to mgnienie sekundy, kiedy czujemy, że za moment wydarzy się coś wielkiego, nieprzewidywalnego i zmieniającego życie.
— Marcin Prokop
3633 23cc
Reposted fromyourdesire yourdesire viainvincible invincible
Reposted fromjadex jadex viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl